Biała lista podatników VAT. W jaki sposób dodać numer konta do białej listy?

Biała lista podatników VAT to elektroniczny wykaz wszystkich przedsiębiorców który z założenia powstał w celu pomocy podatnikom w szybkiej weryfikacji kontrahentów. Umożliwia sprawdzenie m.in. czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Ponadto prezentuje podstawowe informacje na temat danego przedsiębiorcy. Zawiera też informacje na temat wykreślenia lub przywrócenia przedsiębiorcy do rejestru VAT. Co ważne, wykaz jest na bieżąco aktualizowany, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

Wykaz umożliwia weryfikację statusu kontrahenta na wybrany dzień, licząc do 5 lat wstecz.

Biała lista podatników VAT zawiera następujące dane:

 1. firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 2. numer NIP
 3. status podmiotu:
  – w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji, albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  – zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,
 4. numer REGON, o ile został nadany,
 5. numer KRS,
 6. adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 7. adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres zamieszkania – osoby fizyczne,
 8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
 11.  daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 12. podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 13. numery rachunków rozliczeniowych (rachunków firmowych).

Jak wskazano powyżej, na białej liście zamieszczane są numery rachunków rozliczeniowych (firmowych, nie dotyczy prywatnych  ROR) oraz imiennych rachunków w SKOK podatników, które prowadzone są w związku z działalnością gospodarcza przedsiębiorcy.

Jak dodać rachunek do białej listy?

Gdy podatnik posiada firmowy rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK i chciałby, aby pojawił się on na białej liście, bądź nie został on w nim zamieszczony, powinien:

 1. zaktualizować wniosek CEIDG-1 (przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą),
 2. złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz NIP:
  • NIP-8 dla podmiotu wpisanego do KRS,
  • NIP-2 w przypadku spółki cywilnej,
  • NIP-7 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność, która nie podlega rejestracji w CEIDG wraz z załącznikiem NIP-B, w którym zamieszcza się informację o rachunkach bankowych.

Dlaczego powinniśmy weryfikować kontrahentów oraz ich rachunek bankowy za pomocą białej listy?

Otóż od 1 stycznia 2020 roku przelew należności powyżej kwoty 15 000 zł na inny rachunek bankowy niż wynikający z białej listy powoduje powstanie solidarnej odpowiedzialności w zakresie podatku VAT oraz brak możliwości ujęcia tego wydatku jako koszt uzyskania przychodu.

W przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy, można jednak uniknąć negatywnych skutków podatkowych. Co trzeba zrobić?

Zawiadomić o powyższym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu.

Wprowadzenie białej listy podatników z pewnością ułatwiło weryfikację kontrahentów w zakresie aktualnego statusu w podatku VAT. Z pewnością jest też przydatny dla przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości co do rzetelności lub wiarygodności danego kontrahenta.

Skontaktuj się z moim biurem rachunkowym Kancelaria Rachunkowa jeśli potrzebujesz pomocy z dodaniem rachunku do białej listy podatników VAT.