Jakie różnice występują pomiędzy amortyzacją liniową i degresywną?

Amortyzacja stanowi rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem składników majątkowych (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) do przedsiębiorstwa poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Innymi słowy pojęcie to jest odzwierciedleniem stopniowego zużywania składników majątkowych (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), będącego skutkiem ich wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce występują dwie główne metody amortyzacji stosowane przez podmioty gospodarcze.

Amortyzacja liniowa

Metoda liniowa jest metodą najczęściej wykorzystywaną, polegającą na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych na podstawie rocznych stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych od wartości początkowej składnika majątkowego. Dzięki temu obliczona wartość rocznego odpisu jest stałą kwotą obowiązującą przez cały okres amortyzacji.

Aby zastosować ten rodzaj amortyzacji dla wprowadzanego środka trwałego należy ustalić jego wartość początkową, sklasyfikować go według odpowiedniej grupy KŚT, określić roczną stawkę procentową amortyzacji na podstawie tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych oraz obliczyć wysokość odpisu amortyzacyjnego (miesięcznego, kwartalnego lub rocznego).

Pierwszy odpis amortyzacyjny ujmuje się w kosztach w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania w firmie.

Amortyzacja degresywna

Metoda degresywna opiera się na założeniu, że w miarę upływu czasu użyteczność określonych składników majątkowych ulega zmniejszeniu. W związku z powyższym możliwe jest zastosowanie wyższych odpisów amortyzacyjnych przez początkowe lata.

Stawkę amortyzacyjną ustala się na podstawie wykazu stawek amortyzacyjnych, a następnie zwiększa ją przez określony mnożnik, nie większy jednak niż 2. Na jej podstawie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej składnika majątku, pomniejszonej co roku o dokonane w poprzednich latach odpisy. Należy mieć na uwadze, że w przypadku zrównania rocznych odpisów amortyzacyjnych  z odpisami zastosowanymi według metody liniowej, obowiązkowe jest przejście na metodę liniową.

Metody degresywnej amortyzacji nie można zastosować w przypadku środków trwałych klasyfikowanych do grup 1-2 oraz 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, które nie są maszynami i urządzeniami. Z kolei można ją stosować dla środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych.