Spółka kapitałowa – charakterystyka i rodzaje

Spółka kapitałowa należy do jednej z form prawnych organizacji podmiotów gospodarczych. Jest spółką prawa handlowego, uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych, której działalność oparta jest przede wszystkim na kapitale zakładowym.

Jako forma organizacyjna najczęściej jest wykorzystywana do wykonywania działalności przez duże podmioty gospodarcze. Wyróżnia się jej dwa rodzaje:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Jak zostało zaznaczone wcześniej, istotą spółki kapitałowej i jej funkcjonowania jest kapitał. Może on przybierać różne formy, od pieniężnej, przez materialną (nieruchomości, maszyny) do niematerialnej (patenty, prawa autorskie). Kodeks spółek handlowych określa minimalny kapitał, jaki jest wymagany do założenia spółki kapitałowej. W przypadku spółki z o.o. wynosi on 5 000 PLN, a spółki akcyjnej 100 000 PLN.

Charakteryzując spółkę kapitałową można wymienić jej następujące cechy:

  • posiadanie osobowości prawnej,
  • posiadanie kapitału zakładowego,
  • oddzielenie majątku osobistego wspólników od majątku spółki,
  • ponoszenie przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym jej majątkiem,
  • reprezentowanie spółki i prowadzenie jej spraw przez ustanowione organy,
  • zmienny skład osobowy spółki,
  • powstanie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.