Co to jest obrót, przychód oraz dochód?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy obowiązek jednoznacznego określenia czym są jego przychody, dochody oraz obroty. Bowiem zdarza się, że powyższe pojęcia używane są zamiennie. Jest to nieprawidłowe, gdyż każde z określeń ma inne znaczenie. Warto mieć świadomość różnic występujących pomiędzy przychodem, dochodem, a obrotem.

Czym jest przychód?

Przychód to każdy wpływ finansowy, otrzymany na konto bankowe lub do kasy firmy, wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej, na który wystawiony został odpowiedni dokument sprzedażowy. Może nim być między innymi paragon, rachunek, czy faktura VAT.

Najczęściej jako przychód określana jest wartość sprzedanych towarów lub świadczonych usług w określonym czasie. Biorąc pod uwagę ustawę o podatku dochodowym jako przychód wymienia się:

• otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane produkty oraz usługi,
• świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym,
• odliczony bądź zwrócony podatek od towarów i usług (podatek VAT).

Warto wiedzieć, że przychód nie musi być związany z wpłynięciem środków finansowych na konto przedsiębiorcy, czy też otrzymaniem gotówki. Wystarczy, że przed uregulowaniem zapłaty wystawiono dokument sprzedażowy. Ponadto przychodem są także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Czym jest dochód?

Dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli wszelkie nakłady finansowe, poniesione w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej. Warunkiem powstania dochodu jest sytuacja, w której osiągnięty przychód przewyższa koszty uzyskania tego przychodu.

Kosztem uzyskania przychodu jest wydatek, który:

• został poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu,
• ma bezpośredni związek z wykonywaną działalnością,

• jest odpowiednio udokumentowany,
• nie ma cech wydatków o charakterze osobistym dla przedsiębiorcy.

Warto wiedzieć, że kosztem uzyskania przychodu są nie tylko wydatki, związane z wykonywaną działalnością (materiały biurowe, internet, koszty wynajęcia lokalu), lecz także część składek ZUS.

Czym jest obrót?

Obrót to wszelkie wpływy oraz należności związane ze sprzedażą towarów lub usług, pomniejszone o kwotę należnego podatku, a powiększone o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, wpływające bezpośrednio na cenę.

Porównanie przychodu, dochodu i obrotu

Podsumowując powyższe pojęcia należy wskazać na najważniejsze różnice występujące między nimi. Wartość przychodu i obrotu nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, gdyż nie uwzględnia kosztów ich uzyskania. Z kolei dochód stanowi realne odzwierciedlenie wypracowanego zysku, gdyż uwzględnia poniesione koszty.