Jaki jest termin na wystawienie faktury?

Faktura jest dokumentem sprzedażowym, który potwierdza dokonanie transakcji pomiędzy dwiema stronami oraz tworzącym obowiązek podatkowy.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku:

 1. sprzedaży, dostawy towarów i świadczenia usług, dokonywanych na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
 2. sprzedaży wysyłkowej,
 3. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 4. otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna wiedzieć, jakie informacje musi zawierać faktura oraz znać termin, w jakim należy ją wystawić. Co do zasady fakturę powinno się wystawiać do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę.

Poza wspomnianym, ogólnym terminie, istnieją także terminy szczegółowe, w których należy wystawić fakturę:

 • do 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
 • do 30 dnia od wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano – montażowych,
 • do 60 dnia od dnia wydania towaru – w przypadku dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
 • do 90 dnia od dnia wykonania czynności w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
 • z upływem terminu płatności – w przypadku, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego – z wyjątkiem usług stanowiących import usług.

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.