Jakie elementy powinna zawierać faktura dla osoby prywatnej?

Według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych, ma obowiązek prowadzenia ewidencji takiego zdarzenia na kasie fiskalnej. Wówczas w takiej sytuacji klient otrzymuje paragon, potwierdzający dokonanie zakupu.

Jednak niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji na kasie, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. W takiej sytuacji sprzedaż jest ewidencjonowana na specjalnym formularzu, nazywanym ewidencją sprzedaży bezrachunkowej.

Osoba fizyczna, niewykonująca działalności gospodarczej ma prawo żądać od sprzedawcy otrzymania faktury za dokonane zakupy, a sprzedawca ma obowiązek spełnić takie żądanie. Należy pamiętać jednak o terminach, w jakich fakturę należy wystawić.

  • Jeśli żądanie otrzymania faktury za zakupy zgłoszone jest po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonania usługi bądź otrzymania całości lub części zapłaty, to nie istnieje obowiązek wystawienia faktury przez przedsiębiorcę. Może ją jednak sporządzić z własnej woli. 
  • Jeśli żądanie otrzymania faktury zostanie zgłoszone przed upływem 3 miesięcy, to przedsiębiorca powinien ją wystawić w terminie:
    – nie późniejszym niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towaru lub została wykonana usługa o ile żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub została wykonana usługa
    – nie późniejszym niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym został dostarczony towar lub została wykonana usługa.

Faktura wystawiana dla osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej nie różni się niczym szczególnym od faktur wystawianych dla firm. Zawiera ona następujące informacje:

• datę wystawienia faktury,
• kolejny numer faktury, zgodny z przyjętą numeracją,
• imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
• NIP sprzedawcy,
• datę dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona, i różni się od daty wystawienia faktury,
• nazwę towaru / usługi,
• jednostkę miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,

• cenę jednostkową netto (bez podatku VAT),
• kwoty wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
• wartość netto,
• stawkę i wartość podatku VAT,
• sumę sprzedaży netto, z podziałem na wartości objęte poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku,
• kwoty podatku VAT z podziałem na poszczególne stawki,
• wartość należności brutto.