Kto i kiedy może wnioskować o zwrot nadwyżki podatku VAT?

Nadwyżka podatku VAT powstaje w momencie, gdy przedsiębiorca odprowadzi do Urzędu Skarbowego wyższą wartość podatku naliczonego w odniesieniu do podatku należnego. Innymi słowy jest to kwota podatku VAT związana z fakturami zakupowymi przewyższająca kwotę podatku VAT, wynikającą z faktur sprzedażowych.

Kto może wnioskować o zwrot nadwyżki podatku VAT?

Zwrot podatku VAT umożliwia przedsiębiorcy bezpośrednie dysponowanie środkami finansowymi. O jego zwrot mogą się ubiegać czynni podatnicy VAT.  W ich przypadku do kwoty zwrotu nie można zaliczyć zakupu towaru lub usługi, od którego nie przysługuje odliczenie, nabycia prywatnego oraz zakupu zagranicznego, przy którym kwoty podatku należnego i naliczonego są sobie równe.

Zwrotu podatku VAT nie otrzymają podatnicy, którzy są z tego podatku zwolnieni.

Warto także wiedzieć, że osoby zarejestrowane jako podatnicy VAT, a nie posiadający własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT na takich samych zasadach.

Warunki ubiegania się o zwrot nadwyżki VAT?

Zwrot nadwyżki podatku VAT może być dokonany w całości albo w części. Bowiem podatnik może część zwracanej nadwyżki przeznaczyć do odliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym. Może zaistnieć również sytuacja, w której podatnik wyśle do Urzędu Skarbowego wraz z deklaracją pismo z prośbą o nie zwracanie nadwyżki na konto, tylko o zarachowanie jej na poczet zaliczki na podatek dochodowy lub inny podatek, mający związek z wykonywaną działalnością.

Ubieganie się o zwrot nadwyżki podatku VAT następuje za pomocą JPK_V7M lub JPK_V7K, w którym należy zaznaczyć:

• kwotę zwrotu podatku,
• termin zwrotu podatku oraz,
• sposób dokonania zwrotu.

Zwrot podatku VAT wiąże się z dokonaniem przez Urząd Skarbowy czynności sprawdzających. Ich celem jest udokumentowanie czy danemu podatnikowi należy się zwrot podatku w zadeklarowanej przez niego kwocie, czy w części i czy w ogóle jest zasadny.

Zwrot podatku VAT ma miejsce w jednym z trzech terminów liczonych od dnia złożenia struktury JPK z częścią deklaracyjną:

1) W terminie 25 dni

Jest to najkrótszy termin zwrotu nadwyżki podatku VAT, a jednocześnie zobowiązujący do spełnienia wielu restrykcyjnych warunków w porównaniu z pozostałymi terminami. Aby podatnik mógł skorzystać z przyśpieszonego terminu zwrotu musi spełnić poniższe warunki:

 • VAT naliczony od faktur zakupu musi wynikać z:
  – faktur zakupu zapłaconych w całości za pośrednictwem rachunku płatniczego,
  – faktur innych niż wymienione powyżej, jeśli łączna kwota należności z nich wynikająca nie przekracza kwoty 15 000 zł.
  – dokumentów celnych, deklaracji importowej czy decyzji wydanej przez organy celne,
  – importu towarów rozliczanego metodą uproszczoną, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług według odwrotnego obciążenia, w przypadku, gdy w deklaracji VAT została wykazana z drugiej strony rejestru VAT kwota podatku VAT należnego z tych transakcji,
 • kwota nadwyżki z poprzednich okresów rozliczeniowych nie jest wyższa niż 3.000zł, innych faktur niż wymienione, jeśli łączna kwota pojedynczej faktury nie przekracza 15.000zł,
 • podatnik musi przedstawić potwierdzenia zapłat faktur zakupu
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres (miesiąc) złożenia wniosku o zwrot VAT był czynnym podatnikiem VAT oraz złożył wszystkie deklaracje VAT.

2) W terminie 60 dni

Jest to standardowy termin zwrotu podatku VAT, z którego podatnik może skorzystać, jeśli w deklaracji VAT wykazał przynajmniej opodatkowaną, krajową sprzedaż towarów lub usług albo dostawę towarów lub świadczenie usług poza terytorium RP.

3) W terminie 180 dni

Jest to najdłuższy termin zwrotu podatku VAT, a jednocześnie najmniej korzystny, z którego mogą skorzystać podatnicy, którzy w okresie rozliczeniowym nie dokonywali krajowej sprzedaży towarów lub usług opodatkowanej na terenie RP oraz poza nim.