Podatek CIT- czym się charakteryzuje i kto go opłaca?

Podatek CIT jest uregulowany ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest obowiązkowym świadczeniem o charakterze pieniężnym, pobieranym na rzecz państwa od podmiotów osiągających zyski finansowe na terytorium tego państwa oraz posiadających osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych.

CIT należy do podatków bezpośrednich, co oznacza proporcjonalne obciążenie majątku podatnika do jego dochodu. A co się z tym wiąże, im wyższą wartość osiągnie dochód, tym większy będzie do uregulowania podatek.

Kto opłaca CIT?

Podatek dochodowy CIT opłacają:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
  • spółki jawne, które mają siedzibę w Polsce (jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży określonej informacji lub jej aktualizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego),
  • podatkowe grupy kapitałowe.

Ustawa wymienia katalog podmiotów, zwolnionych z płacenia powyższego podatku. Należą do nich przede wszystkim instytucje publiczne, takie jak Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto przewidziane zostało zwolnienie przedmiotowe, które dotyczy między innymi dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, będącej częścią gospodarstwa rolnego, z tytułu prowadzenia szkół, celów statutowych organizacji pożytku publicznego oraz dochodów z działalności kościelnej.

Ile wynoszą stawki CIT?

Obecnie obowiązujące stawki wynoszą odpowiednio:

  • 19% podstawy opodatkowania,
  • 9% podstawy opodatkowania, w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.