Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – jak je zdobyć?

Urzędy skarbowe wydają zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w:

  • podatkach dochodowych: PIT lub CIT
  • podatku od towarów i usług: VAT
  • akcyzie.

Zaświadczenie potwierdza aktualną sytuację podatkową podatnika.

W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć wniosek do właściwego urzędu. Obecnie wniosek ten można złożyć osobiście, pocztą jak również drogą elektroniczną.

Wniosek online należy złożyć za pośrednictwem strony biznes.gov.pl.  Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego lub loginu.gov.pl trzeba uzupełnić wniosek o takie informacje jak: imię i nazwisko, NIP, dane kontaktowe oraz adres siedziby i adres korespondencyjny. Należy też określić cel, w jakim wydane ma być zaświadczenie o niezaleganiu. Następnie wybieramy urząd skarbowy, do którego ma być wysłany wniosek oraz sposób odbioru zaświadczenia (elektronicznie lub tradycyjnie).

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na odbiór elektroniczny, po wydaniu zaświadczenia dostanie zawiadomienie w postaci wiadomości email. Aby pobrać zaświadczenie należy zalogować się na konto w serwisie biznes.gov.pl i potwierdzić profilem zaufanym doręczenie dokumentu w ciągu 14 dni.

Zaświadczenie o niezaleganiu w US wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 21 złotych od każdego egzemplarza. Można uregulować ją przelewem bankowym albo w kasie urzędu. Co ważne, opłaty tej nie wpłacamy na konto urzędu skarbowego, lecz na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę danego urzędu. Dowód uiszczenia opłaty trzeba koniecznie dołączyć do składanego wniosku bądź dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od momentu dokonania wpłaty.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy porówna jego treść z informacjami znajdującymi się w ewidencjach, rejestrach i innych bazach danych. Sprawdza, czy we wniosku zawarto wszystkie istotne informacje i ewentualnie wezwie do ich uzupełnienia.

Ponadto urząd sprawdzi, czy w sprawie wnioskodawcy nie toczą się postępowania w sprawie zaległości podatkowych. Czynności te nie wpływają jednak na termin wydania przez urząd zaświadczenia.

Jeśli materiał dowodowy na to pozwala, decyzja powinna zostać wydana w terminie 7 dni. Jeśli nie jest to możliwe, zaświadczenie zostanie wydane również w przewidzianym terminie, lecz z informacją, że w sprawie wnioskodawcy trwa postępowanie.

Ponadto zaświadczenie zostanie wydane, tylko jeśli wniosek będzie kompletny. Należy w nim wskazać, jakie informacje urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu. Przede wszystkim chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości w podatkach, czy ma podać informację o stanie zaległości.

Jeśli masz problem ze złożeniem wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, skontaktuj się z moim biurem rachunkowym Kancelaria Rachunkowa.