JPK-VAT od 1.10.2020

Czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 roku będą zobowiązani składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K według nowego wzoru dokumentu elektronicznego, stanowiącego połączenie deklaracji i ewidencji – czyli tzw. nowy JKP_VAT.


Nowy JPK_VAT to dokument elektroniczny, który będzie zawierać:
• Informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy,
• Elementy obecnej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
• Dodatkowe dane umożliwiające fiskusowi analizę poprawności rozliczeń.

Podatników będą obowiązywać 2 warianty JPK_VAT:
• JPK_V7M – dla rozliczeń miesięcznych,
• JPK_V7K – dla rozliczeń kwartalnych.

Nadal będzie trzeba składać deklaracje: VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14 oraz informacje podsumowujące VAT-UE.

Podatnicy od 1 października, muszą stosować w nowym JPK_VAT dodatkowe oznaczenia dla niektórych towarów/usług (tzw. kody GTU), a także oznaczenia dla procedur i dowodów.

Obowiązujące od 1 października 2020 r. oznaczenia niektórych dostaw towarów/usług:

GTU_01 – napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU_02 – towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa zmienionej ustawy (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

GTU_03 – olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;

GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU_05 – odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

GTU_06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10-8708 09;

GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT;

GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne;

GTU_10 – budynki budowli i grunty;

GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

GTU_12 – usługi niematerialne: wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1;

W odniesieniu do kodów GTU, należy podkreślić, że:

Obowiązek stosowania kodów grup towarów i usług GTU wystąpi m.in. w przypadku:

  • krajowych i transgranicznych dostaw towarów/świadczonych usług
  • eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu usług,
  • towarów używanych,
  • faktur zaliczkowych,
  • faktur wystawianych do paragonów na rzecz podatników.

Kodów GTU nie będzie stosować się do:

  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
  • zbiorczych informacji o sprzedaży na kasie fiskalnej,
  • importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  • korekty na podstawie przepisów o tzw. uldze na złe długi.

Istnieje możliwość stosowania wielu kodów GTU dla jednej faktury – np. gdy na fakturze zawartych jest kilka towarów i każdy z nich kwalifikowany jest według innego kodu GTU.

Nie ma obowiązku umieszczania oznaczeń GTU na fakturach.

Faktury korygujące trzeba będzie oznaczać symbolami GTU, w przypadku korekty dotyczącej towaru lub usługi objętych oznaczeniami GTU, natomiast jeśli korekta dotyczy wyłącznie towarów/usług nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie będzie trzeba oznaczać.

Faktury korygujące do faktur pierwotnych rozliczonych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT, również należy oznaczać symbolami GTU.